Άγγελος Ευστράτογλου: Το παραγωγικό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας και η αναγκαιότητα μετασχηματισμού του

O μετασχηματισμός του παραγωγικού υποδείγματος της Ελλάδας και η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομίας αποτελούν αναγκαιότητα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η ελληνική οικονομία να προσανατολιστεί σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, έντασης γνώσης και εξαγωγικού προσανατολισμού.

Φωτογραφία: shutterstock.com/Novikov Aleksey

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάδειξη της αναγκαιότητας μετασχηματισμού του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.

Η εργασία περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της συζήτησης που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας, μέσα από τις πρωτοβουλίες πολιτικών κομμάτων και επιστημονικών φορέων. 

Στη δεύτερη παρουσιάζεται σε συντομία το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας σε μια πρόσφατη χρονική στιγμή (2020). Μια εικόνα του αναδεικνύεται μέσα από τη διάρθρωση της παραγωγής και της απασχόλησης στους κλάδους, την υψηλή παρουσία του πρωτογενούς τομέα και των υπηρεσιών, τη χαμηλή παρουσία του βιομηχανικού τομέα και τις περιορισμένες αλληλεξαρτήσεις τους, που οδηγούν στη χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και στη θέση της στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας. 

Στη τρίτη επιχειρείται η διερεύνηση της διαφοροποίησης (ή όχι) του παραγωγικού υποδείγματος κατά την προηγούμενη δεκαετία (2010-2020). Τούτο επιχειρείται πρώτον μέσα από τη διάκριση της ελληνικής οικονομίας στο εγχώριο (και μη ανταγωνιστικό) και στο διεθνοποιημένο (και ανταγωνιστικό) τμήμα και στη διερεύνηση των μεταβολών της παραγωγής και της απασχόλησης στο καθένα από αυτά και δεύτερον μέσα από τη διάκριση των κλάδων του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα σε κλάδους υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και στη διερεύνηση του κατά πόσο οι κλάδοι υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης ενίσχυσαν τη θέση στην παραγωγική δομή της χώρας.

Στη τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται οι πολιτικές που εκτιμάται ότι συμβάλλουν στο μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος προς μια κατεύθυνση βιώσιμου και διατηρήσιμου υποδείγματος χωρίς αποκλεισμούς.

Άγγελος Ευστράτογλου: Το παραγωγικό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας και η αναγκαιότητα μετασχηματισμού του, Απρίλιος 2022 [pdf, 200 kb]

No items found

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία