11.11.2020

Ψηφιακή ένταξη και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα

Διαβάστε την νέα δημοσίευση της ομάδας εργασίας "Εκπαίδευση & Απασχόληση" του FES Αθήνας.

Αντικείμενο της παρούσας συλλογικής έκδοσης είναι οι προκλήσεις που θέτει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για το ανθρώπινο δυναμικό στην Έλλάδα∙ και, πιο συγκεκριμένα, τα ζητήματα που προκύπτουν για την ψηφιακή ένταξη διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων.

Αρχικά, εξετάζονται θέματα που αφο-ρούν την ψηφιακή ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην Έλλάδα, τις σχέσεις των ψηφιακών δεξιοτήτων με τα επαγγέλματα, αλλά και το πώς το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν τη συμμετοχή των ατόμων στην ψηφιακή πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, διερευνάται η απειλή για «διπλό κοινωνικό αποκλεισμό» δια-φορετικών ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων ως αποτέλεσμα της ψηφια-κής φτώχειας, καθώς και το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπισή του.

Τέλος, παρουσιάζονται αναγκαίες με-ταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, προ-κειμένου τα παιδιά και οι έφηβοι να εφοδιαστούν με ψηφιακές δεξιότητες και να υπάρξει ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία